Φορολογικά Πρόστιμα - Αποδείξεις Diamantis Tax

Φορολογικά Πρόστιμα: Από €100 έως €20.000 για τις Αποδείξεις!

Αναλυτική εγκύκλιο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει όλα τα πρόστιμα για μια σειρά φορολογικών παραβάσεων για τη μη έκδοση αποδείξεων. Συγκεκριμένα:

Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου.

Διευκρίνιση για την υποτροπή παράβασης μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου
( ΠΟΛ 1155 /10.10.2016 )

Οι διατάξεις ισχύουν από 25/07/2016 και μετά. Σε περίπτωση που διαπραχθεί η ίδια παράβαση για δεύτερη φορά εντός πενταετίας και εντοπισθεί η νέα παράβαση από τις αρμόδιες αρχές σε επόμενο έλεγχο, τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε επόμενη υποτροπή τα αρχικά πρόστιμα τετραπλασιάζονται.

Πρόστιμα:

Α) Για τους υποκείμενους στο Φ.Π.Α.
50% επί του ΦΠΑ που αναλογεί στην αποκρυβείσα συναλλαγή, με ελάχιστο ποσό προστίμου ανά φορολογικό έλεγχο, τα 250€ για απλογραφικά βιβλία και τα 500€ για τα διπλογραφικά. Προσοχή, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μετά την 6/6/2017 και επιβάλλεται ανά φορολογικό έλεγχο και όχι για κάθε παράβαση ξεχωριστά.

Εάν εντός πενταετίας διαπράττεται η ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 100% επί του ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό τα 500€ για απλογραφικά βιβλία και 1.000€ για διπλογραφικά.
Για κάθε επόμενη ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 200% επί του ΦΠΑ με ελάχιστα ποσά 1.000€ και 2.000€, αντίστοιχα.

Β) Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
500€ για απλογραφικά βιβλία και 1.000€ για διπλογραφικά ανεξαρτήτως του πλήθους και της αξίας των στοιχείων.

Στην περίπτωση διαπίστωσης ταυτόχρονων παραβάσεων: μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικού και μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ, αφαιρείται το αναλογικό πρόστιμο του 50% και όχι το ελάχιστο πρόστιμο των 250 ή 500 €, ή το επιβληθέν σε επόμενους ελέγχους, διπλάσιο και τετραπλάσιο.

Προβλέπεται πλέον το κλείσιμο έως και έναν μήνα σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις και παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο τον έλεγχο.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Την επιβολή λουκέτου:

α. Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων αποδείξεων, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών, για τα οποία δεν εκδόθηκαν αποδείξεις ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς, υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

β. Για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης (α) διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

γ. Για δέκα ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης (β) διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρήση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή «σπάσιμο» της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για δέκα ημέρες.

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή διακοπή της επιχείρησης, από τον χρόνο διαπίστωσης μέχρι τον χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδίζει την επιβολή και την εκτέλεσή τους (λουκέτα), εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Γιατροί, δικηγόροι, γηροκομεία

Στις κατηγορίες φορολογούμενων που δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις ιατρείων, κλινικών, γηροκομείων, δικηγορικών γραφείων, επιβάλλεται μόνο χρηματικό πρόστιμο:

α. Από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

β. Από 2.501 έως 3.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 3.501 έως 5.000 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Έκδοση ή λήψη ανακριβούς στοιχείου

Πρόστιμα:

50% επί του ΦΠΑ που αναλογεί στην αποκρυβείσα συναλλαγή, με ελάχιστο ποσό προστίμου ανά φορολογικό έλεγχο, τα 250€ για απλογραφικά βιβλία και τα 500€ για τα διπλογραφικά.

Εάν εντός πενταετίας διαπράττεται η ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 100% επί του ΦΠΑ, με ελάχιστο ποσό τα 500€ για απλογραφικά βιβλία και 1.000€ για διπλογραφικά.

Για κάθε επόμενη ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα υπολογίζεται στο 200% επί του ΦΠΑ με ελάχιστα ποσά 1.000 και 2.000€ αντίστοιχα.

Στην περίπτωση διαπίστωσης ταυτόχρονων παραβάσεων: μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικού, άσκησης δραστηριότητας χωρίς έναρξη εργασιών, έκδοσης τιμολογίων με ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει τέτοια υποχρέωση και μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ, θα αφαιρούνται από το πρόστιμο της μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης, τα πρόστιμα των προηγούμενων παραβάσεων.

Στην περίπτωση διαπίστωσης ταυτόχρονων παραβάσεων: μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικού και μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ, αφαιρείται το αναλογικό πρόστιμο του 50% και όχι το ελάχιστο πρόστιμο των 250 ή 500 €, ή το επιβληθέν σε επόμενους ελέγχους, διπλάσιο και τετραπλάσιο.

Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών

Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής, συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων, έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κλπ), οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά, επιβάλλεται:

Πρόστιμο:

500€ εφόσον η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά ή 1000€ εάν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

Για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού

Πρόστιμα:

  • 5.000€ όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης-κάτοχος ΦΗΜ
  • 10.000€ όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΦΗΜ.
  • 20.000€ όταν υπαίτιος είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια επιτροπή, έγκριση λογισμικού και hardwear.

Τα παραπάνω πρόστιμα αφορούν παραβάσεις που διαπιστώνονται από 1/1/2016 και μετά, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης της παράβασης.

Έκδοση ΑΛΠ χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού

Παραβάσεις που αφορούν την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού ή έκδοση από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό, οι οποίες διαπιστώνονται από 1/1/2016 και μετά, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης της παράβασης επιβάλλεται:

Πρόστιμo:

500€ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους των παραβάσεων. Να διευκρινίσουμε ότι η έκδοση στοιχείων από εγκεκριμένο αλλά μη δηλωμένο ΦΗΜ δεν επιφέρει το άνω πρόστιμο.

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , αναστέλλεται μέχρι 1 μήνα η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή σπάσιμο της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες.

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδίζει την επιβολή και την εκτέλεση τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Μη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή κάρτας για εξόφληση τιμολογίου άνω των 500€

Παράβαση θεωρείται η μη εξόφληση, από τον λήπτη (αγοραστή) των αγαθών ή των υπηρεσιών, φορολογικών στοιχείων καθαρής αξίας 500€ και άνω, με τη χρήση “μέσων πληρωμής με κάρτα” (όπως πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης, κλπ) ή άλλων “ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής” (όπως τραπεζικό έμβασμα, μέσω λογαριασμού πληρωμών, κλπ), με αποτέλεσμα το έξοδο να μην εκπίπτει στη φορολογία εισοδήματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εκδώσει τιμολόγιο καθαρής αξίας 500€ και άνω ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης συνολικής αξίας 500€ και άνω και δεν εισπράξει το ποσό μέσω κάρτας ή μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, επιβάλλεται πρόστιμο 100€.

Πρόστιμo:

100€ ανά παράβαση, δηλαδή για κάθε τιμολόγιο καθαρής αξίας άνω των 500€ που δεν εισπράττεται μέσω κάρτας ή ηλεκτρονικά.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για αναλυτική πληροφόρηση!

Διάβασε περισσότερα:

Μας έχουν εμπιστευτεί

Θελω να δω τους πελάτες σας!

Είπαν για το λογιστικό γραφείο μας

Θα σ’ ενδιέφερε να συνεργαστούμε; Μάθε τώρα τις λεπτομέρειες!

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση Cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες μας.