Αδήλωτη Εργασία Πρόστιμα Diamantis Tax

Εργατικά – Πρόστιμα: Αλλαγές που ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου

Νέα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία επιφέρει το νομοσχέδιο 4554/2018 του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 από τη Βουλή, για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος στον εργασιακό χώρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με την ψήφισή του, εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ενώ διαμορφώνεται μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους εργασίας, με τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό Κεφάλαιο του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει 4 άρθρα (5 έως 8), αναφέρει πως για τα πρόστιμα που προκύπτουν σε κάθε υποτροπή του εργοδότη ισχύουν τα εξής:

Για αδήλωτη εργασία:

Υπάλληλος >25 ετών : 10.549,44€
Υπάλληλος <25 ετών : 9.197,10€

Εργατοτεχνίτης >25 ετών : 10.550.54€
Εργατοτεχνίτης <25 ετών : 9.200,49€

Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε από την ημέρα ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου, το βασικό ποσό προστίμου των 10.500€ προσαυξάνεται ως εξής: α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν της παραπάνω περίπτωσης.

Επίσης, σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.

Ωστόσο θεσμοθετείται δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου ως εξής:
Στο ποσό των 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.
Στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.
Στο ποσό των 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.

Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος έκπτωσης:

Ο εργοδότης, προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα των παραπάνω εκπτώσεων, δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια της επιλεγείσας σύμβασης, κατά τα ανωτέρω.
Ως μείωση του προσωπικού θεωρείται:

 • Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνταν συνολικά στην επιχείρηση, την ημέρα του επιτόπιου ελέγχου, προσαυξημένου με αυτού ή αυτών που προσέλαβε ο εργοδότης προκειμένου να λάβει την έκπτωση,
 • Η καταγγελία σύμβασης εργασίας,
 • Η εθελούσια έξοδος κατόπιν πρωτοβουλίας του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής κινήτρων εθελουσίας εξόδου,
 • Η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο διορισμός στο Δημόσιο.

Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, κατά τα παραπάνω, ο εργοδότης, προκειμένου να διατηρήσει το ευνοϊκό καθεστώς της έκπτωσης, δύναται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της μείωσης, να προβεί σε νέα πρόσληψη εργαζομένου, με τους ίδιους εργασιακούς όρους, ώστε να διασφαλιστεί ο σταθερός αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία της μείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, παρατείνει τη διάρκεια κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση προσωπικού.

Αντίθετα, στην έννοια της μείωσης του προσωπικού, δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις:

 • Η συνταξιοδότηση εργαζομένου,
 • Οι άδειες κυήσεως, ανατροφής τέκνων κλπ,
 • Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, που είχε συναφθεί πριν την ημέρα του επιτόπιου ελέγχου, λόγω παρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας,
 • Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά εργαζομένου, σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης από τον τελευταίο,
 • Η στράτευση, η φυλάκιση ή ο θάνατος εργαζομένου,
 • Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις μείωσης του προσωπικού, ο εργοδότης υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έλευση ενός εκ των ως άνω γεγονότων, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης του προστίμου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή κάποιου από τους ανωτέρω προβλεπόμενους λόγους. Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει σταθερό το καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όσων εργαζομένων απασχολούνταν με αυτό το καθεστώς, τόσο κατά την έναρξη, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της επιλεγείσας σύμβασης για την έκπτωση του προστίμου. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής ή σε περίπτωση που εργαζόμενος τεθεί σε διαθεσιμότητα, ο εργοδότης χάνει το δικαίωμα της έκπτωσης και η Υπηρεσία προβαίνει στη βεβαίωση του υπολειπόμενου του αρχικού προστίμου ποσού.

Υπερεργασία:

Τι ισχύει:

Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (5ήμερο – 8ωρο) είναι η 9η ώρα εργασίας και πληρώνεται με 20% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.
Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (6 – 6,40 ώρες) είναι η επιπλέον 1,20 ώρα μέχρι να συμπληρωθεί το 8ωρο και πληρώνεται με 20% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.
Υπερεργασία δεν υφίσταται αν δεν έχουν συμπληρωθεί 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.
Η υπερεργασία δεν καταχωρείται στο βιβλίο υπερωριών.

Υπερωρία:
Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (5ήμερο – 8ωρο) είναι η 10η και 11η ώρα εργασίας και πληρώνεται με 40% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.
Για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (6ήμερο – 6,40ωρο) είναι η 9η και 10η ώρα εργασίας και πληρώνεται με 40% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.
Το ανώτατο όριο Υπερωριών που επιτρέπεται είναι:

 • 120 ώρες ετησίως προκειμένου για μη βιομηχανικές επιχειρήσεις (πχ εμπορικές, παροχής υπηρεσιών κλπ.)
 • 30 ή 25 ώρες ανά εξάμηνο , ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων που καθορίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Τι αλλάζει από 1/9/2018:

 • Καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση του βιβλίου υπερωριών βιβλίο. Το βιβλίο διατηρείται στο αρχείο της εταιρίας για μια πενταετία τουλάχιστον για λόγους ελέγχου.
 • Η υπερεργασία και η υπερωρία δηλώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Εργάνη πριν την έναρξη της απασχόλησης του εργαζομένου με το νέο έντυπο Ε8.
 • Δίνεται η δυνατότητα δήλωσης υπερεργασίας-υπερωρίας μέσω sms, πριν της έναρξη της απασχόλησης (θα ενημερωθείτε με νέο mail για την διαδικασία)

Πρόστιμα παράνομης υπερεργασιακής  – υπερωριακής  απασχόλησης:

Αριθμός εργαζομένων 1ο εργαζόμενο 2ο εργαζόμενο 3ο και κάθε επόμενο εργαζόμενο
1-10 1.500€ 750€ 750€
11-50 3.000€ 1.500€ 1.500€
51-150 6.000€ 3.000€ 3.000€
151-250 7.500€ 3.750€ 3.750€
>250 15.000€ 7.500€ 7.500€

Για Μη επίδειξη εντύπων

 1. Το ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
 2. Το βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων
 3. Τα έντυπα όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται
 4. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση:

α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10, πρόστιμο: 300 €
β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50, πρόστιμο: 1.000€
γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150, πρόστιμο: 2.000€
δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250, πρόστιμο: 3.000€
ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω, πρόστιμο: 5.000€

Πλέον των προστίμων της αδήλωτης εργασίας, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού Ε4 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ύψους 500€ χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Ο έλεγχος αυτός δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελεγκτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από τον εργοδότη, παρέχεται έκπτωση 30%. Στην περίπτωση αυτή , η εργοδότρια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη, εντός 5 ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο το σχετικό πρωτότυπο τριπλότυπο είσπραξης.

Mε τις νέες ρυθμίσεις σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, το πρόστιμο ανά εργαζόμενο επιβάλλεται προσαυξημένο:

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και
β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία.

Υπενθυμίζουμε πως η μη καταβολή δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών αποτελεί ποινικό αδίκημα και πως αν αυτά δεν καταβληθούν έγκαιρα, κινείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε περίπτωση ελέγχου, τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Αναρτημένο πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας (ετήσιο και τελευταία τροποποίηση).
 2. Δηλωμένο Τεχνικό ασφαλείας και Γιατρό εργασίας όπου είναι απαραίτητο.
 3. Υπογεγραμμένες συμβάσεις εργασίας όλων των εργαζομένων, πλήρους και μερικής απασχόλησης.
 4. Υπογεγραμμένα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών των τριών τελευταίων μηνών. Προσοχή !!! Το ότι πληρώνετε το προσωπικό σας μέσω τράπεζας δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να παρέχετε στον εργαζόμενο αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών.
 5. Ειδικό Βιβλίο Αδειών- Έντυπο Ε11 καθώς και αντίστοιχες υπογεγραμμένες αιτήσεις αδείας των εργαζομένων.
 6. Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσοχή!!!! από 1/9/2018 οι υπερεργασίες και υπερωρίες δηλώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ. Το βιβλίο θα υπάρχει για λόγους αρχείου και δεν θα χρησιμοποιείται πλέον.
 7. Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.
 8. Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας όπου είναι απαραίτητος.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για αναλυτική πληροφόρηση!

Διάβασε περισσότερα:

Μας έχουν εμπιστευτεί

Θελω να δω τους πελάτες σας!

Είπαν για το λογιστικό γραφείο μας

Θα σ’ ενδιέφερε να συνεργαστούμε; Μάθε τώρα τις λεπτομέρειες!

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση Cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες μας.