Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα Diamantis Tax

Επιδότηση από το Ψηφιακό Βήμα & το Ψηφιακό Άλμα έως 50.000€ & €400.000!

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τα πρόγραμματα ΕΣΠΑ “Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα”. Τα νέα προγράμματα δίνουν 50% επιδότηση με σκοπό να συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση ή/και στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Στόχος των προγραμμάτων:

Οι Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα” στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός της κάθε δράσης

50.000.000€ για το σύνολο της χώρας. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Σε ποιους απευθύνονται οι δράσεις;

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση

Για το “Ψηφιακό Βήμα”: 5.000€ έως 50.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Για το “Ψηφιακό Άλμα”: 55.000€ έως 400.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι 31/12/2017 και να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ψηφιακή κατάταξη επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα, ενδεικτικά:

Για το “Ψηφιακό Βήμα”:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Για το “Ψηφιακό Άλμα”:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β),
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)

ή κατά μια (1) ψηφιακή βαθμίδα στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει καταταγεί στην ανώτερη βαθμίδα (Β):

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α).

Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα (Α) θα επιβεβαιώνεται η παραμονή της σε αυτήν:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Α) παραμένει (Α).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Mobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ηλεκτρονική υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Για το “Ψηφιακό Βήμα”: τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Για το “Ψηφιακό Άλμα”: τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Λήξη Υποβολών:

02 Οκτωβρίου 2018

Ψηφιακό Βήμα Infographic Diamantis Tax
Ψηφιακό Άλμα Infographic Diamantis Tax

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για αναλυτική πληροφόρηση!

Διάβασε περισσότερα:

Μας έχουν εμπιστευτεί

Θελω να δω τους πελάτες σας!

Είπαν για το λογιστικό γραφείο μας

Θα σ’ ενδιέφερε να συνεργαστούμε; Μάθε τώρα τις λεπτομέρειες!

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση Cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες μας.